آدمهايی  هستند که هميشه می سازند

آدم هايی هستند که هميشه خراب می کنند

و آدمهايی هم هستند که  آدمهايی را که می سازند خراب می کنند. 

/ 6 نظر / 7 بازدید
ستاره

و آنها که می سازند در کشاکش جبر زمانه ساخته می شوند و آنها که خراب می کنند روز گار خراب شان می کند . اين قانون طبيعت است

عارف

اما هميشه ادمهايی هستند که نه خراب می کنند و نه می سازند ...

محمد

تا دهنت تلخ نشه ارزش شيرينی رو نميفهمی . (آ) درسته که هميشه ارزش با کسائی بوده که سازنده بودن؛ (ب) ولی منصف باشيم. اگه هيچ خرابکاری وجود نداشت باز هم سازندگی زيبا بود (ی)؟ حالا با اين وجود تکليف (ج) ما با يه خرابکار چيه؟

هانيه

خرابکاری به جای خود کسی رو خراب کردن هم جای خودش

سروش

و آدم هايی هم هستند که آدم هايی که خراب شده اند را دوباره می سازند....

نوشين

اما عزيزدل من كاش همه مثل تو سازنده بودن .كه من ميدونم توهميشه براي ساختن پيش قدمي